1- Què cal fer quan un nen no parla bé?
Quan una persona no parla bé, cal estudiar perquè no se l’entén. Pot ser per defecte de parla (massa ràpid, amb la boca massa tancada, omet alguns fonemes o no els diferencia), o bé per defecte del llenguatge o de la veu. Cal anar al metge Foniatra qui determinarà l’origen del problema i al Logopeda per a exercitar el ritme i la forma de la parla fins aconseguir una parla fluïda, espontània i més clara.

2- En què consisteix una rehabilitació foniàtrica?
La rehabilitació foniàtrica consisteix en fer una gimnàstica de la veu, de la parla, del llenguatge o de l’audició per tal d’educar, de recuperar o de rehabilitar les dificultats de comunicació. El metge Foniatra determinarà la patologia de què es tracta i orientarà cap a un tractament preventiu a base de consells d’higiene, tractament rehabilitador a base d’exercicis, tractament mèdic a base de pastilles, tractament quirúrgic, si fos el cas, amb microcirurgia de la laringe. El Logopeda és el responsable de dur a terme l’educació o la rehabilitació de la funció de comunicació que estigui malmesa.

3- Què em passa quan em cal fer força per parlar?
La fatiga de la veu pot ser deguda a patologia del ritme de la parla, de l’articulació d’alguns fonemes o a problemes de veu. Un bon exercici comença per parlar davant del mirall a càmera lenta sense exagerar. Cal observar com es belluguen els llavis, la llengua o la mandíbula. Resulta important escoltar-se i preguntar-se: s’entén? se sent? m’agrada? Si la resposta és que No cal visita al Logopeda o al metge Foniatra per determinar si el problema és d’hàbits, malaltia o disfunció.

4- Puc millorar la meva dicció?
Sí. El ritme de la paraula, la dicció dels fonemes, l’ús d’una entonació adient al missatge que es vulgui comunicar, la fatiga vocal per excés de inspiració, la coordinació fono-respiratòria, la impostació de la veu, escoltar-se o bé escollir les paraules més adequades en parlar són elements imprescindibles per a una bona comunicació. Aprendre a comunicar s’aprèn amb el Logopeda.
En el cas dels infants, la millora en la dicció es fa evident en poc temps. En els adults el procés és més lent ja que fa més temps que està instaurat el mal hàbit.

5- Angoixa davant un examen
Fer tres respiracions profundes i fer estiraments musculars.
No estudiar més. El que llegim no ho adquirim correctament, queda desordenat i la informació es barreja. Tota la informació que s’ha emmagatzemat durant el període d’estudi està fent el seu pòsit.
Cal preparar-se amb temps el proper examen.

6- Quequeja excessivament
Dir les coses seguint un model rítmic curt i senzill. No tenir pressa per parlar. Els interlocutors han de deixar el temps necessari perquè el que té dificultats de parla pugui expressar la seva idea. Convé anar al Logopeda per treballar estratègies.

7- Escriu al revés algunes lletres o números
Si ja té més de 5 anys cal anar a un especialista. Convé descartar possibles problemes orgànics de vista o que no sigui un problema espaial.

8- Seu malament amb el cap sobre la taula o es tapa un ull, o mira de costat
Cal anar a l’oftalmòleg i determinar si hi ha un problema visual. Després caldrà rehabilitar la musculatura dels ulls. Possiblement calgui un treball optomètric.

9- Estira el coll per parlar i escanya la veu
Cal determinar per un Foniatra quin problema té i portar a terme una rehabilitació logopèdica.

10- No l’entenem des de la cirurgia que li van fer per càncer de laringe
Cal rehabilitació de la veu i pot tornar a parlar. Val la pena fer l’esforç.

11- Llegeix amb el text molt a prop
Si no hi ha problemes visuals caldrà treballar la musculatura dels ulls. Possiblement calgui un treball optomètric.

12- A casa parlem diferents idiomes. Podrà el nostre fill parlar-los tots?
Depèn de si està assumint correctament els que parleu a casa i si té problemes d’expressió oral. Primer cal dominar bé la llengua materna, després ja es poden aprendre altres llengües. Per tant, si a casa se’n parlen dues caldrà prioritzar-ne una. Recomanem consultar-ho a un Logopeda.

Si els símptomes persisteixen consultar al foniatra i/o al logopeda