PUBLICACIONS

 

ARTICLES

Juny 2017. Article SCIC Canvi de la veu del nen al noi. Montserrat Bonet 

Setembre 2012: Logopèdia preventiva: Competències prèvies del llenguatge escrit. Implicacions en l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura (2ª part). Revista del col·legi de Logopedes de Catalunya nº 23 setembre 2012

Febrer 2012 Artícle LOGOPÈDIA PREVENTIVA: Competències prèvies del llenguatge escrit. Implicacions en l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura (1a part). Autors: Mònica Ballester i Núria Bonet. Revista logopedia nº22 *

Febrer 2009: Article publicat de Montserrat Bonet amb la col.laboració de Mery Reina Espitia, Perfecto Herrera, David Montero, Jaume Rosset sobre: Risc auditiu als músics a la Revista Musical Catalana n. 292.

Gener 2009: Artícle publicat de Núria Bonet sobre: Disfonia infantil a la revista Audiología Práctica

Març 2008: Publicació d’un article sobre el tema: Acoustic voice analysis in different phonetic contexts after larynx radiotherapy for T1 vocal cord carcinoma al volum 10 de la revista Clinical Trsanslational Oncology, junt amb A. Rovirosa, C. Acaso, R. Abellana, E. Martinez, A. Ortega, M. Velasco, Montserrat Bonet, T. Herrero, M. Arenas i A. Biete.

Setembre 2007: Article en la nova Revista Audiología Práctica sobre el tema: importancia de la sordesa en les alteracions del llenguatge en els infants, impulsada per GAES, per part de Montserrat Bonet.

Juny 2007: Publicació d’un article de Montserrat Bonet sobre el tema: ¿Por qué es necasario rehabilitar al sordo postlocutivo?  en la Revista Comunicar-nos d’ACAPPS (Associació Catalana per a la promoció de Persones Sordes).

Març 2007: Publicació sobre La Muda Vocal a la Revista Circular del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya.
Septembre 2006: Publicació d’un article de la Dra. Montserrat Bonet sobre el tema: ¿Qué puede hacerse para fomentar el uso de los audífonos? en la revista Audiología Práctica.

Juny 2006: Publicació d’un article de la Dra. Montserrat Bonet sobre el tema: Hipersensibilidad química múltiple en el síndrome del edificio enfermo al número 126 de la revista Medicina Clínica junt amb PA. Arnold, P. Arrizabalaga, Montserrat Bonet i X. Fuente

Arnold P, Arrizabalaga P, Bonet, Montserrat, Fuente X: Hipersensibilidad química múltiple en el síndrome del edificio enfermo. Med Cli (bar) 2006;126(20):774-8

Març 2003: Publicació sobre Patologia vocal del cantant a la Revista Musical Catalana

Juny 2002: Presentació i publicació sobre Rehabilitación y resultados funcionales en las técnicas quirúrgicas de restauración vocal tras Laringectomia durant el Congrés celebrat a Salamanca per la Sociedad Médica de Foniatría Española

Gener 2003 Editorial “La prevenció en logopèdia” Rev. Col·legi de logopedes de Catalunya nº 4 gener 2003

Juny 2002 Editorial “Equips multidisciplinars: realitat sanitària” Rev. Col·legi de logopedes de Catalunya nº 3 juny 2002

Febrer 2002 Editorial “2002, paraules noves” Rev. Col·legi de logopedes de Catalunya nº 2 febrer 2002

 

LLIBRES

 BONET, M. BONET, N.: Capítulos métodos rehabilitadores de la voz: a) método del acento aplicado al castellano. b) Tubo de Lax Vox para la coordinación fono-respiratoria. En: JACKSON-MENALDI, C. La voz profesional Técnicas vocales con aplicación a la patología vocal y la voz profesional hablada y cantada. Entregat al juny 2015 – BONET M i BONET N. En Premsa.

logopedia-web

– BONET M: Disfonías. Cap. 17 pàg. 265-274 en Peña-Casanova: Manual de Logopedia. 4a edición. Editorial Elsevier-Masson, Madrid, 2014

BONET M. : Actualització del Dictionari d’Otorinolaringologia en català. Barcelona, 2012.
Centre de terminologia TERMCAT, http://www.termcat.cat/

– BONET M: Oferta i demanda de la Logopèdia i Foniatria a Catalunya. Tesis Doctoral. 1985. Centre de publicacions. Universitat de Barcelona. Barcelona

– BONET M: Patología vocal y de la muda en un coro infantil. en: Actas del I Congreso Nacional de la SOMEF. pag:241-244; 1991. Sociedad Médica Española. Salamanca

– BONET M, Casan P: Voz y respiración. en: Actas del III Congreso Nacional de la SOMEf. Almagro. pag: 141-163; 1995. Servicio de ORL. Complejo Hospitalario. Ciudad Real.

– BONET M: Patología Funcional de la Fonación. Fonocirugía. Capítol 133 a TRASERRA J, ABELLO P: Otorrinolaringología; 1992. EDITORIAL: DOYMA. Barcelona

– BONET M: Foniatría. Capítol 143 a TRASERRA J, ABELLO P: Otorrinolaringología. 1992; EDITORIAL: Doyma. Barcelona

– BONET M: Foniatria. En ABELLO P i QUER M: Manual d’Oto-rino-laringologia.1992. Publicacions de la Universitat Autónoma de Barcelona. Bellaterra

llibres– BONET M: Disfonías. En Miquel Puyuelo: Casos Clínicos en Logopedia. 1997. Ed Masson, S.A. Barcelona

llibres– BONET M: Manual de Rehabilitación del sordo adulto. 1993. Ed. Masson. Barcelona

– BONET M: La voz. Nueva Enciclopedia Música. 1995. Ed. Planeta. Barcelona

– BONET M: La veu. Cordes vocals. A: Gran Enciclopèdia de la Música. 2001. Fundació Enciclopèdia Catalana. Barcelona

– BONET M: Eficacia del tratamiento foniátrico en patología vocal. Actas del Congreso de la SOMEF. Málaga. 2000, 51-57

– BONET M: Logopèdia. Alteraciones del Lenguaje. A tratado de Otorrinolaringología y Curugía de Cabeza y Cuello. Capítol 26. Madrid, 1999

– BONET M: Prólogo a la edición española de: LE HUCHE F, ALLALI A: La voz, Patología vocal: semiología y disfonías funcionales. Barcelona, 1994 Ed. Masson, S.A.

– BONET M: Fisiología del cant. Dans, Rumbau, J: Fisiologia i Patologia del cant, 2003 www.joseprumbau.com

– BONET M: Alteraciones de la palabra y el lenguaje y su rehabilitación. a: J. Marco y col. : Tratado de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. 2ª Edición., capítol 27, Editorial Médica Panamericana, Madrid, 2006

 

– BONET M: Patologia vocal del cantant Revista Musical Catalana 2000;185:32-3

 

VÍDEOS DOCENTS

– BONET M, España R: Disfonías Funcionales. Video docente. juliol 1990. Centre de Publicacions de la Universitat de Barcelona

– BONET M: Laringo-estroboscopia. Video docente. gener 1992.Centre de Publicacions de la Universitat de Barcelona

– HOYO D, ABELLO P, BONET M: Cáncer de Laringe. Video docent.1986. Programa Curar-se en salud. Televisión Caralunya.TV3. Barcelona

 

CD

– Disc de Vinil a 33 r.p.m, editat per el Encuentro Nacional de Coros Juveniles en Salamanca, pel Ministerio de Educación y Cultura al 1986, amb 3 cançons cantades a Salamanca pel Cor Ariadna de l’Agrupació Cor Madrigal sota la direcció de Montserrat Bonet.

– Cinta casette editada per EUFÒNIC gravada al 1993 amb el Cor Signum de l’Agrupació Cor Madrigal i el solistes Mn. Lluís Saumell i Lluïsa Figueroa, dirigit per Montserrat Bonet, amb cançons d’esglèsia recollides pel Mossen Josep Soler harmonitzades pel mestre Manuel Oltra, a manera d’exemples sonors per al llibre Cançons per al poble: Pregàries 5.

– Gravació CD conjunt amb l’Agrupació Cor Madrigal (ACM) editat per Hars Harmònica al 1995, en directe del concert de nadal. Montserrat Bonet dirigeix el Cor Signum de l’ACM i el programa comú.

CD Foix– Gravació CD (novembre 2003) de la cantata gravada al Palau de la Música per Catalunya Música, en ocasió del 50è aniversari del Cor Madrigal, Ho sap tothom i és profecia de Narcís Bonet (per cor, dos pianos, flauta/flautí, percussió i públic); i nadales de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Edita Columna Música. La direcció artística i musical del CD corre a càrrec de Montserrat Bonet.

 

CD NIM– Gravació CD (juny-octubre 2005) obra música vocal i coral de Joaquin Nin i Joaquin Nin-Culmell, editat per Columna Música que acaba de sortir a l’abril 2006. Disc en col.laboració amb la soprano Assumpta Mateu, el pianista Pau Casan, l’organista David Malet i el Cor de cámera Dyapason, tot sota la meva direcció musical.

Link FONIATRIA. Medicina y Comunicación SOMEF

Montserrat Bonet

“Montserrat Bonet dirigint el Cor del Palau”